Publikacje > Odsetki od pożyczki w ujęciu bilansowym

Udzielenie pożyczki może być świadczeniem odpłatnym, a odpłatność tę stanowią odsetki naliczone od kwoty pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykazywania zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty, czyli powiększonej o odsetki należne pożyczkodawcy (art. 28 ust. 1 pkt 8 uor). Chodzi tu oczywiście o odsetki należne, a nie tylko zapłacone. Jeżeli termin naliczania odsetek z umowy nie pokrywa się z dniem bilansowym, wysokość odsetek na ten dzień trzeba ustalić proporcjonalnie.

Sposób ewidencji księgowej odsetek od pożyczki zależy od celu, na jaki została ona zaciągnięta. I tak odsetki od pożyczki służącej finansowaniu bieżącej działalności jednostki księguje się w ciężar kosztów finansowych. Natomiast odsetki od pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie budowy lub zakupu środka trwałego do momentu przekazania tego środka trwałego do używania powinny zwiększać jego wartość początkową. Nie stanowią więc kosztów uzyskania w momencie ich zapłaty. W kosztach zostaną one ujęte dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.