Publikacje > Leasing – zmiany od 1 stycznia 2013.

Ustawa deregulacyjna wprowadziła kilka istotnych zmian dotyczących leasingu.

1. Skrócenie wymogu minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości.

Dotychczas minimalny okres, na który mogła być zawarta umowa leasingu nieruchomości, wynosił 10 lat. Po nowelizacji został on skrócony do 5 lat. Skraca to transakcje i zmniejsza ryzyko finansującego związane z potencjalną niewypłacalnością korzystającego.

2. Prawo użytkowania wieczystego zostało uznane za dopuszczalny przedmiot umowy leasingu.

Od 2013 roku leasing użytkowania wieczystego będzie miał identyczne skutki jak leasing gruntu. Jest to znaczące ułatwienie, np. w sytuacji gdy zawierana jest umowa dotycząca leasingu budynku (budowli) położonego na gruncie będącym przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. Dotychczas konieczne było zawieranie w takiej sytuacji dwóch umów – umowy leasingu dotyczącej budynku (budowli) oraz umowy dzierżawy prawa wieczystego użytkowania.

3. Wprowadzono możliwość zmiany stron umowy leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu.

Ustawa deregulacyjna dopuszcza zmianę stron umowy leasingu, w przypadku gdy nie są dokonywane inne zmiany tej umowy, np. dotyczące wysokości opłat leasingowych czy długości czasu trwania umowy. Ustawodawca wskazał, że taka zmiana nie ma wpływu na dotychczasową umowę i jej rozliczenie podatkowe.

4. Suma opłat leasingowych w kolejnej umowie leasingu musi odpowiadać wartości rynkowej.

Ustawa deregulacyjna przewiduje, że w przypadku ponownego leasingu suma ustalonych przez strony opłat w kolejnej umowie musi odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy. Dodatkowo w leasingu finansowym do przychodów finansującego będzie się zaliczać opłaty leasingowe otrzymane we wszystkich umowach leasingu dotyczących danego składnika majątku trwałego, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej określanej dla celów amortyzacji. Zmiana taka pozwoli uniknąć w przypadku ponownego leasingu sytuacji, w której ustalone przez strony opłaty leasingowe przewyższają wartość początkową Dzięki takim zmianą finansujący będzie musiał zaliczać do przychodu opłaty leasingowe w części przewyższającej poniesiony wydatek na nabycie (wytworzenie) przedmiotu umowy leasingu.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.