Publikacje > Ulga na złe długi w podatku VAT naliczonym.

Obowiązkowa korekta podatku VAT naliczonego.

Od stycznia 2013 roku zmiany w przepisach powoduję, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zasady tej nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność do końca miesiąca (kwartału), w którym upłynął termin 150- dniowy.

W przypadku częściowego uregulowania należności korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Obowiązek obniżenia podatku naliczonego, w przypadku braku zapłaty dotyczy również transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie dokonał korekty podatku naliczonego naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Zarówno dłużnik jak i wierzyciel składając deklaracje podatkowe, w których dokonują w/w korekty są zobowiązani zastosować nowy wzór deklaracji VAT-7D.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.