Publikacje > Ulga na złe długi w podatku VAT należnym.

Prawo do korekty podatku należnego.

Korekty w podatku należnym (u wystawcy faktury) można dokonać, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  1. Dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni i dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  3. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Korekta w podatku należnym może nastąpić w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym upływa termin 150 dni, jednak pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji VAT za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że prawo do skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego przysługuje podatnikowi tylko w rozliczeniu za miesiąc (lub kwartał), w którym upływa okres 150 dni od terminu płatności faktury, ale pod warunkiem, że do dnia złożenia deklaracji – tj. do dnia 25-go następnego m-ca na konto (lub do kasy) podatnika nie wpłynie należność za fakturę. Jeżeli podatnik do tego dnia otrzyma częściową zapłatę to korekta przysługuje w stosunku do nieuregulowanej części faktury.

Jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z ulgi na złe długi w innym terminie niż okres, w którym upływa termin 150 dni będzie musiał złożyć korektę deklaracji za ten okres, kiedy przysługiwała mu ulga.

W przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty zawiadomić o tej korekcie urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Prawo do skorzystania z ulgi dotyczy również należności z 2012 roku, dla których termin 150 dni od terminu płatności upływa po 01-01-2013. Są to faktury, których termin płatności upłynął po 03-08-2012.

Zasady omówione powyżej nie stosuje się do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.