Publikacje > Nowe obowiązki w podatku dochodowym.

Obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów

Od  stycznia 2013 zmiany w przepisach spowodowały, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku lub innego dokumentu) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

W przypadku, gdy termin płatności określony na fakturze jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z w/w dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów( jest to najczęściej data wystawienia faktury rachunku), o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Korektę kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin 30 (lub 90) dni.

Jeżeli po dokonaniu korekty zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę uregulowaną.

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać obniżenia kosztów podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty korekty, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy obowiązek korekty dotyczy wydatków stanowiących nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo nabycie wartości niematerialnych i prawnych podatnik ma obowiązek skorygować odpisy amortyzacyjne, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku uregulowania części należności z tytułu nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia zostały uregulowane. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wątpliwości mogą pojawić się w sytuacji, gdy podatnicy otrzymają faktury z płatnością, która powinna zostać uiszczona w ratach (w różnych terminach), bądź termin płatności zostaje zmieniony. Zmiana terminu płatności (tj. jego wydłużenie, np. w drodze korekty faktury lub rozłożenia płatności na raty) będzie przesuwać ustalony przez strony termin płatności. W dalszym ciągu jednak, jeśli nowy termin (po korekcie) będzie dłuższy niż 60 dni, zastosowanie znajdą przepisy nakazujące wyłączyć po 90 dniach z kosztów uzyskania przychodów wydatki, które nie zostały uregulowane. Jeżeli po rozłożeniu płatności na raty, część należności nie zostanie spłacona w terminie 60 dni, zastosowanie znajdą przepisy nakazujące wystornowanie z kosztów niezapłaconej części faktury.

create company

Zakładasz firmę?

doradzimy, pomożemy
ZUS, NIP, REGON

news count

Publikacje

15 pozycji

Newsletter

Chce otrzymywać na swój E-mail co tydzień przydatne porady od GESTOR.